Dyslexiebehandelingen

Helaas komt taal bij dyslecten als gevolg van een meer symmetrische hersenstructuur niet van nature goed tot ontwikkeling. Het gevolg is dat dyslecten ‘ondanks normale intelligentie grote problemen hebben met lezen en spelling’. Het eerste deel van deze definitie vind ik het belangrijkste. Met het verstandelijke vermogen van dyslecten is niets mis. Dit is daarom ook het uitgangspunt van mijn lessen. Ik ga niet eindeloos rijen met woordjes 'stampen' of letters kleien. 

Tijdens mijn opleiding taalwetenschap heb ik geleerd dat talen gestructureerd zijn. Na mijn opleiding heb ik me verder verdiept in de structuur van het Nederlands. Het blijkt dat onze taal niet zo willekeurig is als dat deze vaak lijkt te zijn. Het blijkt dat veel regels met elkaar in verband staan. Helaas wordt daar op scholen nauwelijks aandacht aan besteed omdat lesmethoden gebaseerd zijn op een normale ontwikkeling van het taalgevoel. Mijn lessen zijn niet gebaseerd op dat taalgevoel, maar op logica. Daarbij werk ik bovendien vanuit de sterke kanten van dyslecten: het gehoor en mondeling taalgebruik. Ondanks mijn achtergrond in visuele communicatie gebruik ik daarom bewust zo min mogelijk beeldmateriaal. Ik werk de regels schematisch uit en maak ook de onderlinge verbanden inzichtelijk. Hierdoor kunnen dyslecten bewust met het Nederlands omgaan en wordt Nederlands begrijpelijk, misschien zelfs leuk. 

Omdat ik werk vanuit logica en schema's zijn mijn lessen ook uitermate geschikt voor jongeren (voortgezet onderwijs) en volwassenen.