Analyse van spontaan schrift (ook voor Engels en Duits)

Soms worden dictees zonder al te veel problemen gemaakt, maar staan vrije uitingen vol met taalfouten. Sommige fouten zijn niet in een dictee, oftewel woordtoets, te vangen. Mijn analyse van een stuk spontaan schrift brengt deze fouten wel aan het licht en maakt het mogelijk om de problemen gericht aan te pakken. Specifieke problemen die hierbij boven water kunnen komen zijn onder andere:
     ·       Onterechte toevoegingen en weglatingen
     ·       Voorkeurswoordtypen en ontwijkingen
     ·       Onjuist gebruik van woorden
     ·       Problemen met zinsbouw
     ·       Moeite met klankweergave
     ·       Ontbreken van structuurwoorden
     ·       Verkeerd gebruik van verwijswoorden
     ·       Transferfouten naar Engels of Duits
Op basis van het rapport kan in samenspraak een plan van aanpak worden opgesteld om de gesignaleerde fouten te adresseren.